Broker obsługujący   |   logo TC broker

Naszym celem jest zapewnienie klientowi bezpieczeństwa.

Ochrona danych osobowych

Asistans24.pl sp. z o.o.

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)  informuje/-my, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asistans24.pl sp. z o.o.  z siedzibą w (10-062) Olsztynie przy ul. Jagiellończyka 31 lokal U1 z administratorem danych można skontaktować się pisemnie na adres korespondencyjny (ul. Jagiellończyka 31 lokal U3, 10-062 Olsztyn) administratora;

administrator danych może przetwarzać następujące dane osobowe Pani/Pana: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby/korespondencyjny, powiązane z informacjami związanymi z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat.

2.1.) dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu obsługi związanej z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) powyższego rozporządzenia (tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) lub

2.2.)  dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu obsługi związanej z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) powyższego rozporządzenia (tj.  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą ) lub

2.3.) dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu obsługi związanej z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) powyższego rozporządzenia (tj.  do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) lub

2.4.) dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu obsługi związanej z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) powyższego rozporządzenia (tj.  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ) lub

2.5.)  dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu obsługi związanej z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) powyższego rozporządzenia (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora ) ze względu na prawidłowe zarządzanie i wykonywanie umów ubezpieczeń, w tym także w sprawach o odszkodowanie;

3) dane osobowe Pani/Pana mogą być przekazywane podmiotom przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora, w tym dostawcom usług: IT, ubezpieczeniowych, prawnych, księgowych, kurierskich, pocztowych, administracyjnych, transportowych, doradztwa związanego z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;   

4) dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

5.1.) dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane:

A) do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;

B) do momentu zakończenia obowiązywania umowy;

C) do momentu zakończenia działań podjętych na Pani/Pana żądanie;

D)  tylko tak długo, jak długo jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

E) tylko tak długo, jak długo jest to niezbędne do realizowania celów, o których mowa w punkcie 2.5. niniejszej informacji;

5.2.) okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami;

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczonego przetwarzania, prawo do przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

A) Wycofanie zgody może nastąpić w formie pisemnej lub przy pomocy poczty elektronicznej na adresy podane w punkcie 1 niniejszej informacji; 

7) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej zwykłego pobytu (miejsca pracy, miejsca popełnienia domniemanego naruszenia) Pani/Pana; 

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usług;

9) dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzanie w sposób zautomatyzowany.


image